REKLAMAČNÍ ŘÁD - UMIKOV výrobce techniky pro dopravu dřeva a mechanizace

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

REKLAMAČNÍ ŘÁD

E-SHOP
 REKLAMAČNÍ ŘÁD
obchodní společnosti UMIKOV CZ s.r.o.., se sídlem Libáň 26, 538 25  Nasavrky , IČ 25984071, DIČ  CZ25984071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18704 (dále též jen „UMIKOV CZ “ nebo „Prodávající“).
I. Všeobecná ustanovení
 1. Reklamační     řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského     zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně     spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a     vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v     záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen     „reklamace“).
 2. Reklamační     řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní     smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s     tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Zákazníkem     internetového obchodu UMIKOV CZ je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2     odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“)     nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v     rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“).     Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni     jako „Kupující“.
 4. Prodávající     při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské     činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím     jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.  Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou     vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
II. Odpovědnost Prodávajícího
 1. Prodávající     odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající     odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
  •  
  • má      věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové      vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující      očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  •  
  • se      věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke      kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  •  
  • věc      odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li      jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  •  
  • je      věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
  •  
  • věc      vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Ke     Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li     ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový     doklad.
III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží
 1. Zjevné     poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s     dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního     listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o     zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího.     Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost     jeho příslušenství.
 2. Při     osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu     nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující     Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných     při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící     příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží.     Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží     nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost     prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Reklamaci     Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně u Prodávajícího nebo     reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího UMIKOV     CZ s.r.o. –Libáň 26, 538 25     Nasavrky.
 4. V     případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou,     měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a     dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy     tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by     měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat     reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme     přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a     správné kontaktní údaje Kupujícího. Kupující je povinen prokazatelným     způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo     prodejně-skladu  společnosti UMIKOV     CZ s.r.o.. Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží nebo řádně     vyplněný záruční list.
 5. Práva     z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada     nebo poškození vznikla:
  •  
  • mechanickým      poškozením Zboží
  •  
  • prokazatelně      nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým      poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je      Zboží plombami opatřeno,
  •  
  • elektrickým      přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou      běžných odchylek,
  •  
  • prokazatelně      nesprávným užíváním,
  •  
  • užíváním      v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v      záručním listu,
  •  
  • užíváním      v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  •  
  • prokazatelně      používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,      vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo      výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
  •  
  • prokazatelně      neodbornou instalací a obsluhou,
  •  
  • pokud      předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů      nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v      záručním listu.
 6. Odpovědnost     Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým     užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší     cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo     opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
 7. Je-li     obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie,     akumulátor), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců,     není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat Zboží v     zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke     skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů     způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
 8. Na     žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné     potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem     (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO     a sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto     záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje     jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba,     určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
IV. Záruční doba
 1. Kupující-spotřebitel     je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v     době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží , může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či     reklamě, která uvádí v souladu s jinými právními předpisy dobu, po kterou     lze věc použít, stanovena záruční doba delší nebo kratší. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti     měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo     vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak .
 2. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží     Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v     opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní     záruční doba.
V. Práva z vad Zboží
 1. Nemá-li     věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může     Kupující–spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to     není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti     Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti,     není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k     povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného     odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má     Kupující–spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady     opravou věci.
 2. Právo     na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující-spotřebitel i v     případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný     výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má     Kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady     po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně     dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před     uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné     vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
 3. Kupující-spotřebitel     je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a     Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu     předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od     smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ     V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní     strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 4. V     případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu     kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.
VI. Vyřízení reklamace
 1. Kupujícímu–spotřebiteli     musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu,     nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a     Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení     reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s     ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli     přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 2. Kupující-spotřebitel     se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde     reklamaci uplatnil, nebo na její telefonní lince.
 3. Kupující     je povinen poskytnout Prodávajícímu  veškerou součinnost k ověření existence     reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže     výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v     souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně     všech součástí a příslušenství.
 4. Kupující     je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále     doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a     úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující     nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění     existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro     vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 5. Při     uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační     protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující     je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované     údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního     protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace     uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je     Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do     reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol     e-mailem.
VII. Odmítnutí přijetí do reklamace
 1. Prodávající     je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží     znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 2. Prodávající     je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není     předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými     zásadami.
 3. Z     důvodu bezpečnosti při převážení Zboží a další manipulaci je Prodávající     oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že z něho není     odstraněn motorový olej a benzín.
VIII. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy
 1. Po     vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím     SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní     službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
 2. Prodávající     vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno     datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době     trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Při     výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad,     který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou     totožnost.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 29.9.2016 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 
 
    
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky