Obchodní podmínky platné od 02. 5. 2018.

1.         Všeobecná ustanovení

Tyto níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, platí pro nákup u společnosti UMIKOV CZ s.r.o., se sídlem Libáň 26, 538 25 Nasavrky, IČ 25984071, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18704. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2.       Kupní smlouva

2.1. Kupní smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.umikov.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Každá objednávka musí obsahovat kontaktní údaje kupujícího (název společnosti/jméno a příjmení, IČ, DIČ, fakturační a doručovací adresu, email, telefonický kontakt). Pokud není objednávka uskutečněna prostřednictvím webového rozhraní obchodu, musí obsahovat přesné určení a specifikaci výrobku – určenou číslem, popř. názvem a dalšími vlastnostmi výrobku. Je-li smlouva uzavírána mezi nepřítomnými stranami formou samostatné nabídky či objednávky a samostatného přijetí nabídky či potvrzení objednávky, musí být tato jednání učiněna rovněž písemně. Veškeré změny uzavřené kupní smlouvy je možné učinit rovněž písemně. V případě objednání zboží faxem je považován za postačující faxový doklad (smlouva nebo objednávka), který je po potvrzení prodávajícím odfaxován zpět kupujícímu.

2.2. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný e-mail (pokud byl zadán), avšak na uzavření smlouvy toto potvrzení vliv nemá. Prodávající je však vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

2.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující akceptuje v plném rozsahu i tyto obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.4. Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující – spotřebitel odeslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 2.4. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, budou prodávajícím zaslány peněžní prostředky za zboží kupujícímu – spotřebiteli převodem na jeho účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na snížení hodnoty zboží a započíst jej jednostranně proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

2.6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, že po jejím uzavření se podstatně změnila cena předmětu koupě a zákazník nesouhlasí s navýšením ceny, popřípadě objednaný předmět koupě není dlouhodobě dostupný nebo kupující v minulosti nedodržel obchodní podmínky nebo nepřevzal objednané zboží.

3.       Kupní cena

3.1. Kupní cena je uvedena v českých korunách. Ke kupní ceně se připočítává DPH v zákonné výši, není-li výslovně uvedeno, že kupní cena je již uvedena včetně DPH. Kupní cena nezahrnuje náklady na doručení zboží. Na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím může být kupní cena stanovena i v zahraniční měně. V takovém případě se kupní cena určí podle devizového kurzu koruny vyhlašovaného Českou národní bankou a platného v den uzavření kupní smlouvy.

3.2. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby :a) v hotovosti do částky 270.000,–Kč v provozovně prodávajícího na adrese :b) v hotovosti do částky 270.000,–Kč na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávcec) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 213825735/0600, vedený u  Moneta Money Bank, a.s., pobočka Chrudim (dále jen „účet prodávajícího“).

3.3. Společně s kupní cenou se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Cena přepravy bude účtována ke kupní ceně. K objednávce, není-li stanoveno jinak, je dále účtováno balné ve výši 60,–Kč.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při převzetí zboží, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména  v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 2.2., požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. V případě prodlení kupujícího s jakoukoli platbou podle uzavřené kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.

3.7.Prodlení kupujícího s placením, a to byť jen části splatné částky, delší než 30 dnů zakládá právo prodávajícího od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.       Dodací podmínky

4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy spojené.

4.2. Místem plnění dodávky zboží je sídlo prodávajícího, není-li dohodnuto jinak. Dodání zboží je také splněno předáním zboží k přepravě nebo kupujícímu při jeho vlastním odběru zboží.

4.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.4. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.6. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající odešle zboží nejpozději do tří pracovních dnů.  

4.7. Vyšší moc, stávka, výluka, kalamita a prodávajícím nezaviněné poruchy v dopravě prodlužují termín dodání zboží o dobu trvání těchto okolností.

4.8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy zboží převezme. Nebezpečí škody na kupujícího přechází i v případě, kdy prodávající byl v souladu s tímto článkem smlouvy připraven zboží kupujícímu předat a kupující jej řádně a včas nepřevzal. Pojištění zboží během přepravy zabezpečuje prodávající pouze na výslovné vyžádání kupujícího při uzavření kupní smlouvy a na náklady kupujícího.

4.9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

4.10. Mezi kupujícím a prodávajícím je výslovně dohodnuto, že zboží, které tvoří předmět kupní smlouvy se v případě jeho spojení s jinou věcí kupujícího, a to i v případě jeho montáže na nákladní vůz či jiný dopravní prostředek, nestává součástí věci kupujícího a výhrada vlastnického práva zůstává zachována až do úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny včetně příslušenství.

5.       Zákonná odpovědnost za vady

5.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později.

5.2. Právo kupujícího ze zákonné odpovědnosti za vady založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

5.3. Kupující má povinnost oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, půjde-li o skrytou vadu zboží nejpozději do dvou let od odevzdání zboží.

5.4. Neuplatnění vady včas může způsobit, že kupujícímu nebudou přiznána práva z odpovědnosti za vady.

5.5. Práva ze zákonné odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího v jeho sídle, autorizované opravně nebo u výrobce předmětu koupě („autorizovaný servis“), není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.6. Kupující je povinen se řídit pokyny prodávajícího a návodem k obsluze dodaného předmětu koupě a při pochybnostech si předem vyžádat stanovisko prodávajícího. Za vady vzniklé nedodržením těchto pokynů, popř. návodu k obsluze daného stroje či zařízení – např. při svévolném odstranění plomb na přetlakových ventilech hydraulických ruk, vady vzniklé přetěžováním strojů a zařízení prodávající neodpovídá. Práva z vadného plnění nezakládá opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nedodržení předepsaných pokynů, návodů k obsluze nebo montáži, nepřiměřené zacházení s předmětem koupě ani nedbalost obsluhy.

5.7. Práva ze zákonné odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené:

a) mechanickými nebo chemickými vlivy (např. poškození laku nebo karoserie vymrštěným kamene, chemickým spadem),
b) nepřiměřeným zacházením (včetně použití předmětu koupě v případě vozidla jiným než obvyklým způsobem, popřípadě použitím vozidla v rozporu s účelem použití, pro který bylo vozidlo speciálně vyrobeno nebo přetěžování předmětu koupě, včetně jeho používání v rozporu s předpisy výrobce),
c) porušením plomby (např. na motoru vstřikovacího čerpadla), tachografu,
d) tím, že předmět koupě byl před vznikem vady opravován nebo udržován jiným subjektem než je autorizovaný servis,
e) tím, že do předmětu koupě byly zamontovány díly, jejichž použití nebylo schváleno prodávajícím nebo výrobcem předmětu koupě nebo že předmět koupě byl bez souhlasu prodávajícího pozměněn, přestavěn či jinak upraven,
f) tím, že byly použity jiné díly než originální díly doporučené výrobcem,
g) tím, že byly použity jiné oleje, maziva nebo chladicí kapaliny než ty, které předepisuje prodávající,
h) tím, že při používání předmětu koupě nebyly respektovány předpisy výrobce nebo prodávající pokud jde o zacházení s předmětem koupě, jeho údržbu a opravy (např. obsažené v návodu k obsluze) nebo že nebyly prováděny prohlídky předepsané výrobcem v servisní knížce (předepsaný záruční servis, základní servis, základní a kompletní servis ve stanovenou dobu a/nebo po ujetí stanoveného počtu kilometrů),
i) tím, že řidič stroje se neřídil pokyny uvedenými v návodu na obsluhu stroje a zařízení,
j) tím, že vada se stala závažnější z důvodu, že kupující neučinil vhodné kroky v době, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět nebo po aktivaci výstražného zařízení stroje a zařízení, pokud je součástí.

6.       Zákonná odpovědnost za vady – práva spotřebitele

6.1. Je-li kupujícím spotřebitel, odpovídá prodávající kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.2. Má-li zboží vadu, za kterou prodávající odpovídá, a která se týká jeho součásti, má kupující spotřebitel právo požadovat výměnu vadné součásti. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na výměnu vadné součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Dalším právem z vadného plnění je přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže vyměnit součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže. Na nové součásti zamontované v rámci výměny vadné součásti se vztahuje zákonná odpovědnost za vady ve stejném rozsahu jako na samotný předmět koupě.

6.3. Práva z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud kupující spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující spotřebitel vadu sám způsobil.6.4.Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodně o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7. Zákonná odpovědnost za vady použitého zboží

7.1. U použitých strojů nebo zařízení prodávající neodpovídá za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl předmět koupě při převzetí kupujícím, ani za vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn nebo pro které byla ujednána nižší cena.

7.2. Prodávající a kupující – spotřebitel sjednávají, že kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u předmětu koupě v době dvanácti měsíců od jeho převzetí.

8. Smluvní záruka za jakost

8.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel. Záruka za jakost začíná běžet ode dne převzetí zboží. Délka záruční doby a podrobnosti uplatnění záruky za jakost jsou stanoveny v záručních podmínkách, které prodávající předá kupujícímu spolu s ostatními doklady při převzetí zboží. Záruku za jakost poskytuje výrobce zboží.

8.2.Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

9. Řešení spotřebitelských sporů

Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku sporu z této kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující – spotřebitel oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení takového spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR (web: adr.coi.cz, email : adr@coi.cz) se sídlem Štěpánská 15, 12000 Praha 2, jako na určený subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

10. GDPR

Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“). Totožnost správceUMIKOV CZ s.r.o., se sídlem Libáň 26, Nasavrky, PSČ 538 25, IČ: 2598471, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 18704Totožnost zpracovateleBohemiasoft s.r.o. , se sídlem Rudolfovská tř.247/85, 370 01 České Budějovice, IČ: 28090403, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16675Kontaktní údaje správceAdresa pro doručování UMIKOV CZ s.r.o., Libáň 26, Nasavrky 538 25, adresa elektronické pošty umikov@umikov.cz, telefon 469 679 126, web www.umikov.cz.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:realizace kupní smlouvy či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, zejména vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, realizace práva na odstoupení od kupní smlouvy; nabídku našeho zboží a služeb (zasílání obchodních sdělení);naše marketingové akce.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.Kupující bere na vědomí, že  prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, emailovou adresu, dále jen „Údaje“ , za účelem plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, a to po dobu , a v rozsahu nezbytném k dosažení těchto účelů.Kupující dále  bere na vědomí, že Údaje mohou být pro shora uvedené zákonné účely zpracování předány jiným ( třetím) osobám , kteří jsou na základě smluvního ujednání s Prodávajícím povinni Údaje pro Prodávajícího zpracovávat, a také použity k základním analytickým statistikám a marketinkovým účelům v rámci zpracování  společností UMIKOV CZ s.r.o.  .Kupující je oprávněn:- požádat Prodávajícího o informace o zpracování osobních údajů,- požádat Prodávajícího o přístup k osobním údajům,- požádat Prodávajícího  o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci      osobních údajů,- požádat Prodávajícího o přenos osobních údajů,- podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů .Veškeré písemnosti jsou a budou uloženy  po dobu a v místech v souladu s platnými zákonnými předpisy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.2. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

11.3. Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se v otázkách kupní smlouvou a těmito obchodnímu podmínkami výslovně nepravených řídí příslušnými ustanovenými zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.4. Stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. V takovém případě namísto neplatného/neúčinného  ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

11.5. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se předem dostatečně seznámil s těmito obchodními podmínkami a bere na vědomí, že tyto podmínky jsou součástí kupní smlouvy a výslovně je tímto jako součást kupní smlouvy přijímá.                                                                                                                                                                                                                                                         UMIKOV CZ s.r.o.